< Trở lại

Tin cổ đông

Công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm người có liên quan.

04/05/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
+ Miễn nhiệm các chức danh: Trưởng phòng Đấu thầu, Trưởng phòng Thi công;
+ Bổ nhiệm các chức danh: Trưởng phòng Đấu thầu, Trưởng phòng Thi công;
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm người có liên quan.

 

< Trở lại